Nationaal Platform E-Health
Een initiatief van vooruitstrevende artsen, specialisten, IT-deskundigen en zorgverzekeraars.

[ Home | Doelstellingen | Publicaties | Actueel Nieuws | Discussie Forum | Colofon | Reacties | Links ]

Telemedicine moeizaam op gang

Den Haag, 10-09-2002
Telemedicine, zorgverlening over afstand met gebruikmaking van moderne informatie- en communicatietechnologie, komt in Nederland moeilijk van de grond.

Toch heeft telemedicine voor de zorg en zorggebruikers in potentie veel te bieden. De beperkt beschikbare zorgcapaciteit kan beter worden benut en zorgprocessen kunnen efficiënter verlopen. Voor zorggebruikers biedt telemedicine een mogelijkheid om hun eigen gezondheid en ziekte beter te managen. Patiënten worden in het dagelijks leven minder afhankelijk van zorgvoorzieningen. Dit zijn conclusies uit onderzoek van het Platform Telemedicine Nederland.

De ontwikkeling van telemedicine in Nederland staat aan het begin. Op heel beperkte schaal worden enkele initiatieven ontplooid. Een paar initiatieven: patiënten met diabetes mellitus kunnen ter voorkoming van het ontstaan van oogcomplicaties onder controle staan bij de opticien in plaats van de oogarts. Patiënten met hartfalen kunnen eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen en via thuismonitoring worden begeleid. Huisartsen kunnen voor de diagnosestelling van huidafwijkingen een dermatoloog raadplegen via internet. Om de effecten hiervan te kunnen zien dient en in Nederland snel meer ervaring te worden opgedaan en kennis te worden uitgewisseld over dit soort toepassingen.

Het Platform Telemedicine Nederland beveelt aan om onnodige belemmeringen weg te nemen, zodat telemedicine toepassingen hun toegevoegde waarde voor de zorg in de praktijk kunnen bewijzen. De overheid zou hierbij moeten zorgen voor goede randvoorwaarden. Daarbij wordt onder meer gewezen op de noodzaak voor structurele financiering van succesvolle toepassingen, gerichte stimulering van nieuwe toepassingen door oprichting van een nationaal innovatieprogramma voor e-health en telemedicine en een wettelijk kader voor technische infrastructuur. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zouden zich meer moeten verdiepen in de mogelijkheden die telemedicine te bieden heeft voor de verbetering van verschillende aspecten van de zorg. Er zou een grotere bereidheid moeten bestaan om bestaande zorgprocessen daarop aan te passen.

Het Platform Telemedicine Nederland (PTN), een gezamenlijk initiatief van EPN (Platform voor de informatiesamenleving) en het Health Management Forum (HMF), heeft de ontwikkelingen op het terrein van telemedicine gedurende anderhalf jaar gevolgd en kansen en belemmeringen in kaart gebracht. Op donderdag 12 september 2002 werd het eerste exemplaar van het rapport ‘Telemedicine Monitor 2000-2002’ in Perscentrum Nieuwspoort overhandigd aan Drs. N.C. Oudendijk, directeur Innovatie, Beroepen en Ethiek van het ministerie van VWS. Het rapport vormt één van de bouwstenen voor een door het ministerie van VWS op te stellen beleidsnota over e-health en telemedicine, dat dit najaar aan de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Voor vragen of meer informatie kunt u zich wenden tot EPN of HMF. Het rapport “Telemedicine Monitor 2000 - 2002” is op te vragen à € 10,- bij EPN (tel. 070 427 76 22 of HMF tel. 071 5181118)
 

© 2002, Copyright Ecotel Business Solutions